โครงการอนุรักษ์ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

โครงการอนุรักษ์ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
โดย ชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังตะลุงเริ่มออกฤๅษี
เบื้องหลังการแสดง
เพลงบอกเฉลิมศิลป์
นายพรานภิญโญ มาตรฐาน
มโนราห์ คณะปรีชา เมืองนคร
โฉมหน้าลูกคู่มโนราห์

ขอขอบคุณ : ชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์